Liiketoimintasuunnitelma

Kun suunnitellaan liiketoimintaa, on tärkeää laatia perusteellinen ja tarkka liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvaillaan tarkasti sekä perustellulla tavalla yrityksen toimintaa sekä sen toimintaperiaatteita ja voimavaroja. Samalla pyritään kuvailemaan myös näiden komponenttien kehittämistä. On tärkeää pyrkiä kuvailemaan myöskin yrityksen toimintaympäristöä esimerkiksi markkinoiden osalta. Tämä auttaa hahmottamaan yrityksen erilaisia mahdollisuuksia. Kun yritystä ollaan vasta perustamassa, saa yrittäjä liiketoimintasuunnitelman laatimisen kautta kokonaiskuvan toiminnan lähtökohdista. Samalla hän saa mahdollisuuden muodostaa kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen toimintaympäristöstä. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeen myös siinä vaiheessa, kun yrittäjä lähtee hakemaan yritykselleen rahoitusta.

Tärkeät kysymykset

Millaisiin kysymyksiin hyvä liiketoimintasuunnitelma sitten vastaa? Ensinnäkin voidaan sanoa, että hyvä liiketoimintasuunnitelma suuntaa yrittäjän katseen yrityksen tulevaisuuteen. Tämän lisäksi on tärkeää, että suunnitelmassa vastataan näihin kysymyksiin:
Mikä on yrityksen tilanne juuri nyt?
Mihin se aikoo tähdätä ja miksi?
Kuinka yritykselle asetetut erilaiset tavoitteet aiotaan saavuttaa?
On siis tärkeää, että liiketoimintasuunnitelmaan on kirjattu ensinnäkin yritykselle asetetut päämäärät sekä tavoitteet. Tämän lisäksi on tärkeää, että se sisältää yhteenvedon muun maussa yrityksen perustiedoista sekä sen toimialasta. Lisäksi siinä voi olla yhteenveto, joka käsittelee kyseisen yrityksen liikeideaa sekä strategiaa. Markkinatilanteen sekä markkinointisuunnitelman määrittely ovat tärkeitä liiketoimintasuunnitelman osia. Markkinatilanne-osiossa tarkastellaan kohderyhmiä, kysyntää sekä kilpailua. Markkinointisuunnitelma sen sijaan pitää sisällään yrityksen myyntitavoitteet sekä markkinoinnissa käytettävissä olevat erilaiset kilpailukeinot.

Liiketoimintasuunnitelma sisältää myös tuotekehityssuunnitelman sekä tuotantosuunnitelman. Nämä keskittyvät käsittelemään vastauksia kysymyksiin ”Mitä?” ja ”Miten?”. On tärkeää pohtia tuotteiden sekä tuotannon nykyistä tilaa sekä niissä mahdollisesti esiintyviä kehittämistarpeita.

Omistussuhteet, avainhenkilöt sekä yrityksen henkilöstömäärä tulevat myös esiin hyvästä liiketoimintasuunnitelmasta. Suunnitelmassa voidaan käydä läpi myös yrityksen riskejä sekä riskien hallintakeinoja, sen sijaan erilaiset laskelmat kuuluvat taloussuunnitelmaan. Hyvän liiketoimintasuunnitelman ominaisuuksia ovat selkeys, kattavuus, tarkkuus sekä realistisuus.

Jos yrittäjä aikoo ostaa valmiin, jo toiminnassa olevan yrityksen, on yrityksen hyvä päivittää liiketoimintasuunnitelmansa. Suunnitelman tulisi olla aina ajantasainen. Myös uuden franchising-yrittäjän kannattaa laatia yritykselleen liiketoimintasuunnitelma, mutta tässäkin tulee toki noudattaa franchising-konseptia. On tärkeää pohtia yritykselle asetettavia taloudellisia tavoitteita sekä yrityksen tulevaisuutta – millaiset näkymät yrityksellä on tulevaisuudessa? On myös tärkeää pohtia valitun liikepaikan sopivuutta kyseistä yritystoimintaa silmällä pitäen sekä valitulla alueella vallitsevaa kysyntää. Asioita pohditaan sekä nykytilanteesta että tulevaisuuden näkymistä käsin. On tärkeää asettaa yritykselle tulevaisuuteen tähtääviä tavoitteita sekä pohtia sellaisia keinoja, joiden avulla nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa.
SWOT-analyysi – SWOT analyzis

SWOT-analyysin nelikentän tuntee lähes jokainen yrittäjyyteen jollakin tavalla tutustunut henkilö. Analyysi on yleisesti käytetty ja se liitetään yleensä liiketoimintasuunnitelmaan. Analyysin avulla on tarkoitus kartoittaa liiketoiminnan tulevaisuutta. Sen nelikenttiin määritellään yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat – näistä nelikentän kentistä tulee analyysin nimikin, koska nimeen on otettu näiden termien englanninkielisten vastineiden alkukirjaimet – alkukirjain sanoista Strenghts, Weaknesses, Opportunities ja Threats. Vahvuudet ja heikkoudet liittyvät tavallisesti yrityksen sisäisiin ominaisuuksiin. Uhat sekä mahdollisuudet taas liittyvät tavallisesti yrityksen ulkopuolisiin tekijöihin sekä tulevaisuuteen liittyviin tekijöihin.

Analyysia tehtäessä tulee pyrkiä realistisuuteen sekä huolellisuuteen. Epärealistisesti tehdystä analyysista ei ole suurtakaan hyötyä. On tärkeää olla kriittinen sekä realistinen eikä asioita kannata kaunistella. Kaunistelusta saattaa tässä yhteydessä olla yritykselle jopa haittaa. Toisaalta, jos analyysi tehdään huolella, voi se auttaa jopa varautumaan etukäteen yritykseen kohdistuviin uhkiin. Tämä puolestaan voi auttaa selviytymään voittajana näistä uhkista. Analyysin tekemiseen kannattaakin varata riittävästä aikaa, jotta siitä saisi irti parhaan hyödyn. SWOT-analyysi ei ole turhaan niin runsaasti käytetty yritystoiminnan suunnittelun apuvälineenä, mutta hutaisten käytettynä hyväkään apuväline ei toki tuo toivottua hyötyä.